Tájékoztató a veszélyhelyzeti szabályokról

Tájékoztató a veszélyhelyzeti szabályokról

A járványveszély miatt Magyarország Kormánya az Alaptörvényben kapott felhatalmazás alapján 2021. február 8. hatálybalépéssel határozott időtartamra ismételten kihirdette a veszélyhelyzetet.

OPSZ 2102081

VALAMENNYI MEGYEI /FŐVÁROSI/ POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ELNÖKÉNEK

SZÉKHELYÉN

 

A járványveszély miatt Magyarország Kormánya az Alaptörvényben kapott felhatalmazás alapján 2021. február 8. hatálybalépéssel határozott időtartamra ismételten kihirdette a veszélyhelyzetet.

 

Az erről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerint változatlanul hatályos

 

  • a polgárőr szervezetek döntéshozó szerveire is kiterjedő 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 502-es rendelet) és
  • a védelmi intézkedésekről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet, amely szerint főszabályként tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni. (Magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.)

 

Számos polgárőr vezető részéről kérdésként merült fel, hogy a közgyűlés, küldöttgyűlés (a továbbiakban együtt: döntéshozó szerv) döntéshozatala során miként kell alkalmazni a kormányrendeletekben meghatározott rendelkezéseket.

 

Erre való tekintettel közzéteszem az alábbi tájékoztatót.

Az 502-es kormányrendelet fontosabb rendelkezései

 

A veszélyhelyzet idején a Megyei (Fővárosi) Polgárőr Szövetségek és a Polgárőr Egyesületek (a továbbiakban együtt: Polgárőr Szervezetek) a rájuk vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a hivatkozott 502-es rendeletben foglalt alábbi legfontosabb eltérésekkel kell alkalmazniuk.

Ha a döntéshozó szerv tagjainak létszáma meghaladja a 10 főt, akkor az ülés – a 484-es rendelet értelmében – személyes részvétellel nem tartható meg.

 

A Polgárőr Szervezet döntéshozó szervének

 

a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg, vagy

 

b) határozathozatalára az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet.

Elektronikus hírközlő eszköz használatával és ülés tartása nélkül történő döntéshozatal

 

Ha a Polgárőr Szervezet létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól nem rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése (az elnökség) jogosult a következő rendelkezések betartása mellett:

 

a) a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető és a határozat tervezetét a taggal közölni kell,

 

b) elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenlétre vonatkozóan

 

b a) meg kell határozni az igénybe vehető, a tagok azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat,

b b) ha a jogi személy ügyvezetése a tagokat (képviselőiket) személyesen nem ismeri, meg kell határozni a személyazonosság igazolásának módját,

 

 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén további kötelező szabályok

 

A szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani,

Kötelezően alkalmazni kell, a Ptk. ide vonatkozó szabályait (Ptk. 3:20. § (2) és (4) bekezdés),

 

A tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását nem kezdeményezheti,

 

A tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma – és az arra adott szavazat.

A Polgárőr Szervezet elnökségének döntési joga

 

A döntéshozó szerv (közgyűlés, küldöttgyűlés) hatáskörébe tartozó, azonban a Polgárőr Szervezet törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is, – az alábbi korlátozásokkal – a jogi személy ügyvezetése (elnökség) határozhat.

Megbízatás megszűnése esetén alkalmazandó szabály

 

Ha a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezető testület (elnökség) tagjainak létszáma a törvényben, illetve a létesítő okiratban előírt szám alá csökken, vagy a tag az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány miatt egyébként nem tud eljárni, a többi tag jogosult a határozathozatalra.

 

Ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának, valamint az állandó könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg, a megbízatás – főszabályként – a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad, és a vezető tisztségviselő, a testületi tag, valamint az állandó könyvvizsgáló legkésőbb eddig az időpontig köteles feladatát ellátni.

További részletes szabályok

 

Fontos hangsúlyozni: a Polgárőr Szervezetek – mint a polgári jogi szabályok alapján létrejött jogi személyek – veszélyhelyzeti működésére vonatkozó részletes szabályokat az 502-es rendelet 1-9. §-ai tartalmazzák. 3

 

A köztestületre vonatkozó eltérő rendelkezések

 

A köztestületekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket az 502-es rendelet 15-19. §-ai tartalmazzák.

Tájékoztató levelem célja

 

Tájékoztató levelem célja a figyelemfelkeltés és a helyes jogkövetés elősegítése. A Polgárőr Szervezetek azonban a jogkövető eljárásuk során nem tekinthetnek el a fentebb hivatkozott jogszabályok további rendelkezéseitől.

 

Budapest, 2021. február 12.

 

A tájékoztatót összeállította:

Dr. Soos László Károly
OPSZ ügyvédje

Megosztás