Lovas és Kutyás Tagozat

Lovas és Kutyás Tagozat bemutatása

Hazánkban – 2018. januári adatok alapján – az Országos Polgárőr Szövetség Lovas Tagozatának 1017 lovasa 745 lóval ad megerősített szolgálatot 197 településen országszerte. Létszámuk folyamatosan és dinamikusan növekszik. A lovas polgárőr szolgálat elsősorban a külterületek (pl.: tanyás részek, üdülőterületek, hétvégi házak, gyümölcsösök, mezőgazdasági területek, állattartó telepek, erdők, természetes vizek, vízügyi létesítmények, stb.) vagyonvédelme érdekében kifejtett bűnmegelőzési tevékenység speciális formájaként működik. A lovas polgárőrök leginkább az illegális fakitermelések és mezőgazdasági termény lopások megelőzésében aktívak, emellett nagyban növelik a bejárt területek tulajdonosainak, lakosainak biztonságát és biztonságérzetét, ezáltal javítják a területek népességmegtartó képességét.

A lovasok járőröző szolgálatuk során sokkal többet tapasztalnak, mint a területet gyalogosan vagy gépjárművel bejáró társaik, a nehéz időjárási és terepviszonyok esetén is alkalmazhatóak. A lovasok, mivel helyzetüknél fogva a nyeregből magasabbról, jóval messzebbre ellátnak, illetve belátnak magasabb sövények, kerítések fölött is, könnyebben észlelik az anomáliákat (pl. betörés nyomait az ingatlanon, avagy magatehetetlen embert az udvaron, stb…) a gyalogos vagy gépjárművel szolgálatot adókhoz képest.

A polgárőr lovas szolgálat célterületei:

 • Az illegális fakitermelések, mezőgazdasági terménylopások és az illegális szemétlerakások megelőzése, illetve – mivel szinte hangtalanul képes az elkövetőket megközelíteni, e cselekmények elkövetőinek tettenérése is
 • Rendszeres külterületi jelenléttel a külterületi biztonság hatékonyabb fenntartása, a bejárt területek lakosainak biztonságérzetének növelése, ezáltal közvetve a területek népességmegtartó képességének megtartása
 • Az orvvadászok és orvhalászok elleni küzdelemben megelőző és felderítő tevékenység kifejtése
 • Az árvízvédelmi figyelőszolgálat segítése a veszélyeztetett területeken
 • A természetvédelmi oltalom alatt álló területek és az egyedi természeti értékek védelme, mivel harmonikusan illeszkedve a természetbe, a legkisebb zavarás mellett képes az ellenőrzési feladatok ellátására
 • A tereplovaglás, a hobbilovaglás és általában a terepsportok térnyerésével, az ilyen jellegű környezethasználatból eredő esetleges érdekellentéteket hatékony kezelése. Az a tény, hogy a környezetet használók rendszeresen találkoznak a lovas polgárőrökkel, akik jogellenes cselekedetek észlelésekor az illetékes hatóságoknak azonnal jelzéssel élnek, már önmagában visszatartó erővel bír, és ez a környezet védelmét pozitív irányba tereli.
 • Szerepet kap a gyermek- és ifjúságvédelem területén: az önkormányzatokkal és az iskolafenntartókkal együttműködve a lovas szolgálattal megerősített polgárőr egyesületek bekapcsolódnak a lovaglás fiatalok körében történő népszerűsítésébe is. A lovakkal történő együttélés és munka helyes irányba tereli a fiatalok gondolkodását, segít a felelősségérzet és az egymásra figyelés kialakításában, a fegyelmezettség elfogadásában. Mindezek által jelentős hatással van az ifjúság szocializálódására, amely áttételesen eredményeket hozhat az iskolai bűnmegelőzési nevelőmunkában is, pl. a fiatalkori alkohol vagy kábítószer fogyasztás megelőzésében.

Visszatekintés:

Elszigetelt, egyedi példák a polgárőr lovas szolgálatról média a híradásaiban már 2000-ben napvilágot láttak, azonban az Országos Polgárőr Szövetség elnökségében 2005 őszén merült fel először, hogy a lóval megerősített polgárőr szolgálatot szervezetté tegyék. Az OPSZ 2007. augusztusában, majd 2008. januárjában összesen 19 anyakancát és 6 szopós csikót kapott az ORFK somogysárdi ménesének felszámolása során. A lovakhoz teljes felszerelést biztosított az OPSZ, a lovakat felszereléssel együtt 13 db polgárőr egyesület kapta meg használatra. A lovak elhelyezése magánházaknál vagy lovardában történt, a használó egyesületek maguk finanszírozták a lovak tartási költségeit a polgárőrök és más támogatók felajánlásokból. A lovas járőrszolgálatok megvalósítására több helyütt önerőből is lépéseket tettek. 2012. tavaszán az OPSZ által kilovasított – fentebb említett – 13 polgárőr egyesületen túlmenően, az elmúlt évek sajtó hírei szerint további 23 település működött valamilyen formában lovas szolgálatadás a polgárőr egyesületek keretében. A lovas szolgálati forma alulról, a tagszervezeti egyesületek szintjéről szerveződve kelt életre. Időközben egyre inkább a figyelem középpontjába került a kis települések, azon belül is a külterületek biztonsága, a “vidék Magyarországának” védelme.

Ezen előzmények után, a lovas tevékenység szervezetté tétele érdekében – a Lakiteleki Polgárőr Egyesület lovasainak kezdeményezését – Szabó Mihály (††), a Bács-kiskun Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnökének közbenjárására maga az OPSZ elnöke, dr. Túrós András karolta fel. Az OPSZ elnöke az egységes elvek szerinti szolgálatadás és a szakmai ismeretek elmélyítése végett egy szakmai tagozat létesítését javasolta a lovasok részére. Az OPSZ Elnöksége 2012. április hó 20. napján megtartott ülésén létrehozta szakmai tagozataként a lovas tagozatot (továbbiakban: a Tagozat).

A Tagozat felügyeletére az OPSZ elnökhelyettesei közül Szabó Zoltán szakmai elnökhelyettes került kijelölésre, aki azóta is folyamatosan és hathatósan támogatja szakmai hozzáértésével a Tagozat mindennapi munkáját.

A Tagozat az OPSZ tagszervezeteinek lovas járőrszolgálati tevékenységének megszervezésére, működtetésére és összehangolására, valamint szakmai iránymutatás nyújtására, programok, irányelvek elméleti és gyakorlati kidolgozására, megvalósítására létrehozott operatív tervező szerv. Önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.
2012. május hó 17. napján, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány szervezésében megtartott találkozón Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Kincsem – Nemzeti Lovas Program fővédnöke és dr. Hatala József országos rendőrfőkapitány is biztosította támogatásáról az OPSZ ezen országos kezdeményezését. E találkozón született elvi megállapodás arról, hogy a Tagozat földrajzi központjának Lakitelek Nagyközség adhat otthont, amely földrajzi elhelyezkedése folytán egyforma feltételekkel közelíthető meg az ország határaihoz közel szolgálatot adók számára. A megállapodás értelmében a Népfőiskola Alapítvány támogatja az Országos Polgárőr Szövetséget a lovas polgárőr szolgálat fejlesztésében, ennek megfelelően döntés született abban is, hogy Lakiteleken kerül megrendezésre a lóval szolgálatot adó polgárőrök első országos találkozója, I. Országos Polgárőr Lovas Szemle, Toborzó és Ügyességi Verseny elnevezéssel.
A Tagozat 2012. május hó 23. napján, Lakiteleken tartotta első ülését, ahol – az OPSZ Alapszabályának 104. pontjával összhangban – kidolgozásra került a Tagozat ügyrendje és a 2012. évi munkaterve. A megjelölt célokat a Tagozat az elmúlt három évben folyamatosan szem előtt tartva haladt munkája során, amely igyekezet nyomon követhető az éves munkatervekben és azok gyakorlati megvalósulásában.

A Tagozat célul tűzte ki:

 • A lovas polgárőrök létszámának országos felmérését
 • A lovas polgárőr szolgálat jelenlegi gyakorlati tapasztalatának elemzését, értékelését, összegzését és hasznosítását
 • A tagszervezetek lovas tevékenységnek összehangolását, részükre szakmai iránymutatás nyújtását a lovas polgárőr egységek megszervezéséhez és működtetéséhez
 • A lovas polgárőr szolgálat népszerűsítését nemcsak a polgárőrök körében, de további lovasok, lovardák bevonását a polgárőr szolgálat ellátásába, ami hosszú távon is biztosítaná a lovas járőrözés tárgyi- és személyi feltételeit
 • Közös elméleti és gyakorlati felkészítő képzések, továbbképzések kezdeményezését és végrehajtását
 • Közös rendezvények, találkozók szervezését
 • Rendszeres beszámolást a tagok munkájáról az OPSZ honlapján és a Polgárőr Magazin című lapban, illetve más elektronikus és nyomtatott sajtótermékben
 • Közvetlen kapcsolattartást a lovas polgárőrök között
 • A lovas polgárőrök bevonását a gyermek- és ifjúságvédelembe, az iskolai bűnmegelőzési nevelőmunkába
 • A lovaglás tömegsportként történő népszerűsítését, becsatlakozást a Kincsem – Nemzeti Lovas Programba.

Az ügyrend értelmében a Tagozat tagja lehet:

 • a tagszervezeti Lovas Polgárőr Egyesület
 • a tagszervezeti Egyesület Lovas Csoportja
 • a tagszervezeti Egyesületek lóval és fogattal járőrtevékenységet ellátó tagjai
 • a tagszervezeti Egyesületek lovas tevékenységét támogató pártoló tagok
 • valamint – az OPSZ Alapszabályának 103. pontja és az SZMSZ alapján – a szakterület tevékenysége iránt jártassággal rendelkező – egyéb tagok.

A csatlakozást a szakmai tagozat elnöksége fogadja el. A Tagozat tagjaival a kapcsolatot a Tagozat elnöksége – a tagok által arra kijelölt – kapcsolattartókon keresztül közvetlenül tartja fenn. A Tagozat tagjai legjobb tudásukkal részt vesznek a Tagozat munkájában, tapasztalataik, javaslataik közreadásával hozzájárulnak a Polgárőrség külterületi bűnmegelőzési módszereinek bővítéséhez, a lovas szakmai színvonal emeléséhez. Ennek érdekében a Tagozat tagjai az opsz.lovastagozat@gmail.com közvetlen kapcsolatot tartanak a Tagozat elnökségével. A Tagozat tagjai jogosultak a Tagozat által szervezett elméleti, gyakorlati, felkészítő- és továbbképzéseken, valamint lovas rendezvényeken részt venni.

Elnökségi tagok:
Dr. Radácsné Reszegi Rita elnök
Molnár Zoltán elnökhelyettes
Lovas tagok
Dallos Gyula
örökös magyar bajnok, miniszteri biztos
Kertész Attila
Mikebudai Polgárőr Egyesület
Dr. Kulik Mónika
Naszályi Sólyom PE
Molnár Tamás
Pénzes Gábor huszár hagyományőrző alezredes
Sallay Sándor
lovaglótanár, a Seniorok a Magyar Lovassportért Egyesület tagja.
Kutyás tagok
Kakuk Gábor
Cserkeszőlő Községi Polgárőr Egyesület
Pischoff Ferenc
Zuglói Polgárőr Egyesület
A Tagozat titkára
Simon Anna-Mária
Tel: +36306216635
E-mail: opsz.lovastagozat@gmail.com

A megyei koordinátorok elérhetőségei ide kattintva tölthető le.

A Lovas és Kutyás Tagozat hírei